FORMER MEMBERS

2023.3.24

2022.7.26

2022.3.24

2020.12.1

2019.6.25

2018.7.17

2017.8.4

2016.7.29

2015.9.24

2014.5.23

2013.6.4

2013.4.1

2013.3.13


Faculty

  Shunsuke Miyashima
      Currnetly: Lecturer, Ishikawa Prefectural University


Post doctoral researchers

  Satoshi Koi
      Currnetly: Associate Professor, Osaka City University
  Kaori Furuta
      Currently: JSPS Fellow, Nara Institute of Science and Technology
  Tetsuya Hisanaga
      Currently: Researcher, Gregor Mendel Institute
  Takaaki Yonekura
      Currently: Assistant Professor, University of Tokyo
  Hiroki Saito
      Currently: JSPS Research Fellow, Ishikawa Prefectural University
  Keita Tanaka
      Currently: Assistant Research Fellow, Chinese Academy of Science, CEMPS  


Visiting Scholar

 KIM NHUNG TA (Lecturer, Vietnam-Japan University) 

Technician

  Emi Murata
  Aya Washida
  Masako Kanda

Graduate Students

PhD course

  Kayo Hashimoto
     (Formal affiliation: Nara Wemen's University)
  Masako Kamiya
  Takafumi Watabe
  Yihui Cui
  Katsutoshi Imizu

 

Short-term Intern

  James Walker
    (from John Innes Centre)

 Master course

  Masumi Muraoka
  Asuka Furukawa
  Ryunosuke Andoh
  Saki Kozono
  Gaku Fukui
  Koji Okada
  Koki Ueno
  Toshikatsu Uchimura
  Katsutoshi Sato
  Ami Ozutsumi
  Tatsuki Sugesawa
  Shouta Fujimoto
  Takaaki Matsuda
  Risako Yamauchi 

 

  Naruyasu Endo
  Seiya Iida
  Kaoru Sakamoto
  Yoshiya Moto
  Mari Morimoto
  Junpei Tazoe
  Takuya Yoshida
  Takahiro Oori
  Koudai Ozaki
  Yuki Soma
  Masato Iwai
  Makoto Yamamoto
  Hiroki Kato
  Daijiro Matsuda
  Emi Tamagaki